Processledare med kommunikation som verktyg

Behöver ni en skribent som med övertygande texter kan hjälpa er att hitta extern finansiering eller vinna en upphandling?  Vänd er till mig när ni vill ha en konsult med stort personligt engagemang och gedigen erfarenhet.

Tjänster

Allt ni behöver inför, under och efter ert projektgenomförande.

Kartläggning och analys

Ni kan anlita mig när ni vill få en klarare bild över utmaningar, omvärld och framtid. Det kan handla om mindre analyser inför en ansökan eller mer omfattande studier. 

Processledning ansökningar

Jag hjälper er att sammanställa en ansökan som uppfyller alla formella krav, med en tydlig förändringslogik och välformulerade texter. På så sätt kommer den att stå sig väl i konkurrens med andra.  

Planering och projektledning

En preliminär planering med budget, tid- och aktivitetsplan görs redan vid ansökan. Jag kan sedan vara med även vid projektstart, agera projektledare under projektets gång eller skriva rapporter.

Kommunikation gör projektet framgångsrikt

Kommunikation är ett strategiskt verktyg som underlättar projektets genomförande, ökar måluppfyllelse och bidrar till insikter. Jag hjälper er med kommunikationsplaner, löpande kommunikation och att paketera projektets resultat för vidare spridning. 

Hitta extern finansiering

Vill ni utveckla en produkt, starta ett integrationsprojekt eller kompetensutveckla i en viss bransch?
Jag hjälper er att hitta möjligheter till extern finansiering via fonder, program och satsningar. Att det finns pengar att söka tillkännages i utlysningar som beskriver vad projektet förväntas bidra till och vilken typ av insatser och aktiviteter som kan få stöd. 

ESF-rådet har som uppdrag att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Genom Europeiska Socialfonden, ESF, ger de stöd till projekt inom kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. 

Tillväxtverket administrerar bland annat Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF, som finansierar insatser inom forskning och innovation, digitalisering och bredband, miljö och klimat, kompetensförsörjning, transporter och resande samt företag och näringsliv.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och har som uppdrag att stärka innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Genom deras stöd kan företag och organisationer testa nya idéer.

Jordbruksverket ger stöd till lokalt ledd utveckling genom Leader, där privat, ideell och offentlig sektor kan gå samman i projekt för att utveckla den egna bygden. 

Arvsfonden ger stöd till projekt som riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Detta är bara några av alla möjligheter som finns att få finansiering till ett projekt.